សាងលុយលាយដោយការបង្រៀនលើអនឡាញ | Melinda Khom – Help Cambodian Women to be Independent, Educated, Healthy & Stable

SEARCH

Sale
Hot

សាងលុយលាយដោយការបង្រៀនលើអនឡាញ

5,999$

Quantity

សាងលុយលានដោយកាបង្រៀនលើអនឡាញ Business Millionaire Coach
សាងចំណូលពីកាបង្រៀនពី ១០,០០០$ដល់ ២០,០០០$ក្នុងមួយខែ
សាងសេរីភាពដល់អ្នក

តើវានឹងល្អយ៉ាងណាបើអ្នកអាចផ្ទេចំណេះដឹងរបស់អ្នកទៅអោយប្រជាជនខ្មែរយើងបាន?

អ្នកសាកស្រម៉ៃលមើលថា តើវានឹងល្អយ៉ាងណាបើអ្នកអាច សាងលុយពីកាបង្រៀនយកចំណេះដឹងទៅប្តូជាលុយ ហើយបានទាំងចំណូល,បានទាំងសេរីភាព,បានទាំងជួយមនុស្សក្នុងប្រទេសយើង?

តំលៃពេញគឺ ៩៩៩៩$ចុះមកនៅត្រឹមតែ៥៩៩៩$ អ្នកចំនេញដល់ទៅ ៤០០០$ឯណោះ

អ្នកមិនហ៊ានបង្រៀនគេ
ធ្វើទីផ្សារមិនត្រូវអតិថិជន
មិនចេះនិយាយអោយមនុស្សស្តាប់,ឬធ្វើតាម?
មិនចេះបង្រៀន,មិនដឹងចាប់ផ្តើមបង្រៀនពីណាទៅណា
មិនដឹងធ្វើបែបណាអោយមនុស្សចូលរៀនមែនទេ
ចង់ធ្វើកាតិចតែចំណូលកើនឡើងទ្វេគុណ
អ្នកមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯង

អ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីវ័គ្កនេះគឺ

  • វិធីសាស្រ្តសាងលុយពី១០,០០០$ដល់២០០០០$ពីកាយកចំណេះប្តូទៅជាលុយ
  • កាអានមនុស្សងាយដល់កាធ្វើទីផ្សាដល់កាធ្វើអោយមនុស្សចូលមកទិញ
  • ផ្នត់គំនិតបែបអ្នកមានដែលអាចសាងលុយ ៣០០,០០០$
  • ហើយមានសិទ្ធជាគ្រូលេខាដៃស្តាំរបស់មេលិនដា រយៈពេល ៥ខែ
  • រៀនក្នុងគ្រុប ២៥ ម៉ោង Train ផ្ទាល់ជាមួយមេលិនដា ៣ដង កាមើលថែតាម

អ្នកសាកស្រម៉ៃលមើល នៅពេលអ្នកខ្លាច,អ្នកភ័យគ្មានមនុស្សពិភាក្សាជួយ ងងឹតឈឹងដូចយប់ តើអ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

វ័គ្គនេះគឺប្រៀបបានដូចមានអ្នកគ្រូមេលិនដានៅក្បែអ្នក,ចាំឆ្លើយរាល់កាមានចម្ងល់របស់អ្នក, ដូចមានផែនទី ហើយនឹងដូចមានអ្នកនាំផ្លូវដឹកដៃអ្នកអោយដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ

ចុចលើពាក្យថា ខ្ញុំចង់ក្លាយជាMillionaire Coach

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សាងលុយលាយដោយការបង្រៀនលើអនឡាញ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *