ទំលុះភាពក្លាហ៊ានសាងភាពជាសេដ្ធី | Melinda Khom – Help Cambodian Women to be Independent, Educated, Healthy & Stable

SEARCH

Sale

ទំលុះភាពក្លាហ៊ានសាងភាពជាសេដ្ធី

399$

Quantity

តើអ្នកនឹងខាតបង់អ្វីខ្លះនឹងខកបំណងអ្វីខ្លះ បើសិនជាអ្នកខ្វះភាពក្លាហានក្នុងកាសម្រេចិត្តឬ ខ្វះភាពក្លាហានក្នុងកាធ្វើរឿងនោះ?

តើអ្នកធ្លាប់មានកាស្តាយក្រោយប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានរឿងហើយ ព្រោះតែកាគ្មានភាពក្លាហានមួយនេះ

តើវានឹងល្អយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកអាចចាកចេញពីភាពគ្មានក្លាហាន?
ហើយនឹងទទួលបានទៅធ្វើរឿងអ្វីខ្លះបើអ្នកមានភាពក្លាហាន

តើធ្វើបែបណាអោយអ្នកក្លាយជាមនុស្សក្លាហានបានបញ្ជេញសម្ថភាពកុំអោយមានកាស្តាយក្រោយ ហើយនឹងមានកាឃ្លាតឆ្ងាយឬបែបបាក់ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ក្នុងជីវិត

អ្វីដែលវគ្គនេះនឹងទទួលបានពីវគ្គនេះគឺ
  • វិធីសាងទំនុកចិត្តអោយអ្នកក្នុងកាបង្កើតលុយលាន
  • សាហេតុដែលធ្វើអោយអ្នកគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង,ហើយនឹងវិធីកែ
  • វិធីក្លាហាននិយាយនៅមុខកាមេរា
  • វិធីហានបញ្ជេញសម្ថភាពក្នុងកាប្តូវាចេញទៅជាលុយបាន
  • មាន mindset ដែលបែបអ្នកមានបែបអ្នកធុរៈកិច្ច។

រយៈពេលនៃការៀនគឺ ៦ម៉ោង

អ្នកសាកស្រម៉ៃលមើលថា បើអ្នកដឹងពីសាហេតុដែលធ្វើអោយអ្នកចេះតែខ្លាច,មិនហ៊ាន តាំងពីមួយឆ្នាំមុន,២ឆ្នាំមុនតើ អ្នកដើរឡើងទៅដល់ណា

សម្រាប់វគ្គនេះវាប្រៀបបានទៅនឹងមាន
  • មានមេលិនដាចាំប្រាប់អ្នកចាំអោយយោបល់អ្នកនៅពេលអ្នកក្លាហាន ,មានទំនុកចិត្តលើខ្លួន
  • ហើយនឹងមានមេលិនដាចាំជួយលើកទឹកចិត្តអ្នក ក្នុងកាទៅធ្វើជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែសាងចំណូលបានទ្វេ១០×
  • បើអ្នកព្រមហើយនៃកាធ្វើអោយខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តដើម្បីទៅជួយគ្រួសានឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ទំលុះភាពក្លាហ៊ានសាងភាពជាសេដ្ធី”

Your email address will not be published. Required fields are marked *